tel.: 0904 191 220 Home O firme Spolupracujeme Kontakt
atelierd@atelierd.sk O projektoch Výber z tvorby Vizualizácie Spôsob objednania PD
 

Projekty z tímu atelierd

 • Architektonicko - projektový ateliér sa špecializuje na komplexný servis v oblasti stavebníctva. Zaoberáme sa novostavbami, rekonštrukciami, prestavbami, prístavbami, nadstavbami. Sme spracovateľmi typových ako aj individuálnych rodinných domov, chát, polyfunkcií, skladov a hál, penziónov, drobných stavieb - garáže, sklady, atď.

 • Objekty navrhujeme tradičnou murovanou technológiou, ale aj ako montované domy - drevodomy.

 • Projekty vypracúvame v rôznych stupňoch: k územnému rozhodnutiu, k stavebnému povoleniu a k realizácii stavby.

 •  

  Typové projekty rodinných domov

 • Projekt sa predáva ako kompletná projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby. Projektovú dokumentáciu typového rodinného domu dodávame v 5 paré. Katalógový projekt pre veľkú individualitu stavebných parciel a technických možností napojenia na verejné inžinierske siete neobsahuje osadenie domu na pozemok a napojenie na verejné inžinierske siete. Podrobný rozsah a obsah projektovej dokumentácie je uvedený v kapitole - Obsah projektovej dokumentácie.

 • Projektovú dokumentáciu možno objednať pre všetky typy aj v zrkadlovom obraze.

 • Katalógové rodinné domy aj upravujeme podľa konkrétnych požiadaviek investora. Ak investor požaduje drobné zmeny, štandardne ich nevykonávame, t. j. objekt možno objednať len v katalógovej podobe; takéto zmeny sa povoľujú iba z hľadiska autorských práv.


 • Termín dodania projektovej dokumentácie:
  • Typový projek bez zmien dodávame 5 až 14 dní od doručenia záväznej objednávky.
  • Doba dodania typového projektu so zmenami závisí od rozsahu zmien a od momentálnej pracovnej vyťaženosti nášho ateliéru.

  Individuálne projekty

  Priebeh návrhu individuálneho projektu:
  • Návrh, štúdia zosúladená s požiadavkami investora s prihliadnutím na pozemok investora.
  • Štúdia obsahuje návrh dispozičného riešenia (pôdorysy) s výmerami plôch a základnými rozmermi miestností, pohľady, prípadne rezy (podľa potreby, náročnosti objektu).
  • Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie, s priebežnými konzultáciami s investorom, kde sa riešia už konkrétne návrhy (stavebný materiál, kúrenie, elektroinštalácia, ...). Projektová dokumentácia môže byť rozdelená do troch etáp: Projekt pre územné rozhodnutie, Projekt pre stavebné povolenie a Projekt na realizáciu stavby. V prípade, že investor žiada stavebný úrad o skrátené (zlúčené) konanie, stačí vypracovanie jednej projektovej dokumentácie k územnému rozhodnutiu aj k stavebnému povoleniu (realizačný projekt). Podrobný rozsah a obsah projektovej dokumentácie je uvedený v kapitole - Obsah projektovej dokumentácie.
  • Súčasťou individuálneho projektu je aj osadenie domu na pozemok a napojenie na verejné inžinierske siete.
  Podklady potrebné na vypracovanie projektovej dokumentácie
  Osadenie domu na pozemok a napojenie na verejné inžinierske siete:
  • Urbanisticko-architektonická štúdia obytnej zóny, územný plán.
  • Geometrický plán dotknutého územia.
  • Zameranie (polohopis, výškopis) existujúceho stavu dotknutých pozemkov.
  • Body napojenia jednotlivých inžinierskych sietí a ich charakteristiky (prierezy, spády).
  • Hydrogeologický prieskum.
  Termín dodania projektovej dokumentácie:
  • Dodanie návrhu – štúdie objektu je 2 – 4 týždne od zadania a spresnenia požiadaviek na typ domu (objektu), dispozíciu, ...
  • Dodanie individuálneho projektu od podpísania štúdie je 6 – 12 týždňov (podľa náročnosti navrhovaného objektu).

  Obsah projektovej dokumentácie
  k územnému rozhodnutiu

  Podľa typu objektu, miesta výstavby, druhu, rozsahu a predpokladaných účinkov stavby je súčasťou projektovej dokumentácie:
  • navrhované umiestnenie stavby na pozemku vrátane odstupových vzdialeností,
  • architektonické a urbanistické začlenenie stavby do územia,
  • vplyv stavby na životné prostredie, zdravie,
  • predpoklady napojenia stavby na jestvujúce technické vybavenie územia,
  • nároky stavby na vodné hospodárstvo, energie, dopravu (parkovanie), likvidáciu odpadov,
  • dotknuté ochranné pásma alebo chránené územia,
  • ochrana stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami,
  • rozsah a usporiadanie staveniska,
  • zazelenenie nezastavaných plôch.
  Podľa typu objektu, miesta výstavby, môže stavebný úrad rozsah a obsah dokumentácie primerane upraviť.
  V prípade, že investor žiada stavebný úrad o skrátené (zlúčené) konanie, stačí vypracovanie jednej projektovej dokumentácie k územnému rozhodnutiu aj k stavebnému povoleniu (realizačný projekt).

  Obsah projektovej dokumentácie
  pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

 • Projekt Architektúry obsahuje:
 • Textovú časť – t. j. sprievodnú správu, technickú správu, výpisy prvkov, výkazy materiálov a výkresovú časť (výkresy v mierke 1:50) v rozsahu: základy, pôdorysy podlaží, rezy, krov a výkaz reziva, výkres strechy (v mierke 1:100), pohľady, výpisy podláh, okien, dverí, murovacieho materiálu a strešnej krytiny. Súčasťou projektu Architektúry je aj projekt požiarnej ochrany, energetická hospodárnosť budovy - Projektové hodnotenie (výpočet na úrovni pre stavebné povolenie) a odpadové hospodárstvo.

 • Projekt Statiky obsahuje:
 • Technickú správu, statický výpočet, výkres skladby stropu, výkresy výstuže a tvaru stropných dosiek, vencov, prekladov, schodiska a výkaz spotreby materiálu.

 • Projekt Ústredného vykurovania obsahuje:
 • Technickú správu, výpočet spotreby energie na vykurovanie, teplotechnické posúdenie stavby, výkresy rozvodov ústredného kúrenia, schému zapojenia kotla, umiestnenie, dimenzie vykurovacích telies a výkaz materiálu.

 • Projekt Zdravotechniky obsahuje:
 • Technickú správu, výkresy rozvodov vnútorného vodovodu, výkresy domovej kanalizácie, schémy zapojenia a výkaz materiálu.

 • Projekt Plynoinštalácie obsahuje:
 • Technickú správu, výkresy rozvodov domového plynovodu , axonometrickú schému a výkaz materiálu.

 • Projekt Elektroinštalácie obsahuje:
 • Technickú správu, rozvody zásuvkovej, svetelnej a motorickej elektroinštalácie, schémy rozvádzačov, bleskozvod a výkaz materiálu.

 • Projekt Osadenia a Pripojenia obsahuje:
 • Situáciu – osadenie objektu na pozemok, koordinačný výkres prípojok, napojenie objektu - zdravotechniky (voda, kanál) s pozdĺžnymi profilmi prípojok, vodomernou zostavou, napojenie objektu – plynoinštalácia s axonometrickou schémou plynovodu, napojenie objektu – elektroinštalácia.

  Katalógový projekt pre veľkú individualitu stavebných parciel a technických možností napojenia na verejné inžinierske siete neobsahuje osadenie domu na pozemok a napojenie na verejné inžinierske siete. Túto časť projektovej dokumentácie obsahuje len individuálny projekt.

  Architektonické dielo spadá pod autorský zákon 618/2003 Z.z., je najvšeobecnejšie architektonické zobrazenie tvorivej myšlienky autora, najmä grafického zobrazenia architektonického riešenia stavby. Nesmie byť bez predošlého písomného súhlasu kopírované, rozmnožované a poskytnuté iným fyzickým alebo právnickým subjektom. Autor má právo udeľovať súhlas na každé použitie diela.

   
    © atelierd 2014